Vydali sme

 

Miroslav Sedlák: Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku

(0 hlasov)


Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sa vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu umenia pridelenej v roku 2020 podarilo tlačou vydať knihu Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku. Je to diplomová práca autora Mgr. Miroslava Sedláka, absolventa vysokoškolského štúdia archeológie Podrobná evidencia všetkých lokalít a nálezov a ich následné vyhodnotenie, resp. vyhodnotenie ich vzájomných vzťahov je jedinou možnou cestou ako získať obraz pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý nadväzujú mladšie civilizácie, ako aj tá súčasná. Po úvodnej časti nasleduje kapitola charakterizujúca záujmovú oblasť Geografická a geomorfologická charakteristika územia a po nej kapitolka Ciele a metodika práce. So stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti sa čitatelia oboznámia v kapitole Dejiny bádania na Trnavskej pahorkatine a Dolnovážskej nive. Za ňou nasledujú kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného stavu poznania, výsledkov a zistení archeologických výskumov. V záverečnom bloku tejto časti práce nasleduje záverečné zhrnutie, poďakovanie a zoznam použitej literatúry. Druhú časť práce tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Túto časť tvoria tabuľky zmien názvov obcí alebo polôh, katalóg lokalít a na záver je zaradená farebná mapová príloha.

Vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj v roku 2020 Hlavným partnerom vydania publikácie je Fond na podporu umenia

248 strán vrátane mapovej a obrazovej prílohy, cena 9,- €

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria