1997

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1997

(0 hlasov)

Krupa, V.

Balneologické múzeum v roku 1997

s. 5

Pekárová, M.

Pamätný spis Ľudovíta Wintera

s. 7

Cambel, S.

Začiatky rozmachu kúpeľov Dudince

s. 23

Kurucárová, J.

Kúpele Rajecké Teplice

s. 45

Churý, S.

Zmienky o niektorých slovenských kúpeľoch na prelome 19. a 20.

storočia v švajčiarskom turistickom sprievodcovi

s. 60

Churý, S.

Hlasy slovenskej tlače o niektorých našich kúpeľoch

s. 68

Bošmanský, K.

Nemocnica sv. Ladislava v Bratislave a jej osudy v priebehu storočí

s. 84

Kunic, P.

Uplatňovanie poznávacej funkcie terénnej liečby vo VKÚ Piešťany

s. 92

Krupa, V.

Marek Lubošinský - tvorca orientálnej zbierky v Balneologickom

múzeu v Piešťanoch

s. 100

Krupa, V.,

Pekárová, M.

Dejiny golfu v Piešťanoch vo vzťahu k zbierkovým predmetom

v Balneologickom múzeu v Piešťanoch

s. 112

Šiška, S.

Archeologický výskum pri soľných prameňoch v Soli

s. 120

Bosák, Ľ.

Matka Mórica Beňovského, genealogické súvislosti a jej druhý

Testament

s. 138

Klčo, M.

Archeologický výskum na nádvorí kúrie – rodného domu

M. A. Beňovského vo Vrbovom

s. 149

Illášová, Ľ.

Petrografický rozbor stavebného materiálu z archeologického

výskumu vo Vrbovom

s. 171

Kol. autorov

Korelácia sprašových profilov na základe mineralogických,

malakologických a antropogenetických údajov podľa výsledkov

archeologických výskumov v Moravanoch (Lopata II ) v okolí

minerálnych prameňov pri Piešťanoch

s. 175

Bača R., Kováčová, G.

Príspevok k dejinám včelárstva (I, II, III)

s. 195

Czintelová, A.

Gemerská paličkovaná čipka

s. 229

Kaňuščák, P.

Výskyt a zimovanie kačice hvízdavej (Anas Penelope) na piešťanskej

Sĺňave

s. 245

Chmelár, Ľ.

Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení

s. 254

Kopáčiková, J.

Reštaurovanie plastík zo zbierok Balneologického múzea

s. 274

Bača, R.

80 rokov Ružového mlyna v Piešťanoch

s. 284

Kopáčiková, J.

30 rokov medzinárodných maliarskych sympózií v Moravanoch

nad Váhom

s. 287

Bošmanský, K.,

Rovenský, J.

Reumochirurgia vo VÚRCH Piešťany

s. 294

Pekárová, M.

MUDr. Gabriel Horváth, CSc. 85-ročný

s. 298

Rovenský, J. Urbánek, T.

Profesor MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., jubiluje

s. 300

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria