Sakrálne umenie zo zbierok múzea

 

nedeľa, 03 august 2014 00:00

Výtvarné umenie

Bohatú zbierku výtvarného umenia Balneologického múzea tvorí jedinečná galéria diel súčasného nášho a svetového výtvarného umenia, ktorá bola vytvorená na Medzinárodných maliarskych sympóziách v Moravanoch nad Váhom v období od roku 1967 až do súčasnosti. Diela vytvorené v jednotlivých ročníkoch tvoria kolekciu predstavujúcu viac ako 400 obrazov, patriacich do zbierkového fondu múzea, ktoré je od roku 1987 usporiadateľom sympózia spolu s Fondom výtvarných umení. História moravianskeho maliarskeho sympózia má bohatú tradíciu. V jesenných mesiacoch roku 1967 sa v ateliéroch neskororenesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom zišli mladí nadšení výtvarníci Rudolf Krivoš, Bohuslav Kuľhavý, Alexander Eckerdt, Alojz Klimo, aby spolu s Milanom Laluhom, vedúcou osobnosťou podujatia založili tradíciu sympózia. Vzniklo tak, svojho druhu jedinečné sympózium maliarov, ktorého zmyslom je dlhodobé tvorivé stretávanie sa umelcov rôznych krajín, kde pri vzájomnej konfrontácii, sledovaní procesu hľadania a premien tvorby, vo vzájomných diskusiách a besedách o umení, nachádzajú nové inšpirácie a nové priateľstvá. Po roku 1970 sa mohli sympózií zúčastňovať len umelci zo socialistických krajín. Na sympóziu sa objavili i umelci, ktorí svojou tvorbou významne ovplyvnili slovenskú výtvarnú modernu (predstavitelia tzv. Skupiny Mikuláša Galandu, Skupina 4...)

Po roku 1989, keď sa hranice otvorili aj smerom na západ, sympózium sa opäť stalo medzinárodným v pravom slova zmysle. Za 40 rokov existencie tohto podujatia sa vystriedalo v ateliéroch moravianskeho kaštieľa 162 výtvarných umelcov z 23 krajín, ktorí tu zanechali viac ako 400 diel, ktoré v súčasnosti tvoria ťažisko zbierkového fondu výtvarného umenia múzea. V sympoziálnej zbierke sú zastúpené takmer všetky žánre - krajinomaľba, figurálna i portrétna maľba, zátišie, abstraktné kompozície i voľné kreácie umelcov zaznamenané pastelom, temperou, akvarelom, kombinovanou technikou i tradičnou olejomaľbou. Zbierku možno rozčleniť do troch skupín. Prvú predstavuje slovenské a české maliarstvo, kde patria diela dnes už renomovaných výtvarníkov, ktorí zaujímajú významné miesto vo vývoji moderného slovenského a českého maliarstva, ako napr. M. Laluha, M. Paštéka, A. Eckerdt, A. Klimo, J. Filo, R. Krivoš, F. Studený, B. Kuľhavý, J. Šturdík, O. Opršal, I. Kolčák, M. Tvrdoň, V. Popovič, M. Studený, J. Berger, P. Bley, M. Velba, J. Knil. Z českých maliarov spomenieme P. Navrátila, B. Matejíčka, P. Vavrysa, M. Brooša, J. Grimma a i. Slovenské výtvarníčky zastupujú J. Čihánková, O. Bartošíková, M. Štrbíková, D. Gladišová a i.

Druhá skupina výtvarných diel pochádza od predstaviteľov východoeurópskeho a ázijského maliarstva. Patria sem diela maliarov z bývalých socialistických krajín (bývalého Sovietskeho zväzu, východného Nemecka, Bulharska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Kuby, Číny a Vietnamu). Tretiu skupinu tvoria diela maliarov zo západnej Európy a USA.

V zbierke výtvarného umenia sú zastúpené aj diela výtvarníkov žijúcich a pôsobiacich v Piešťanoch L. Jakubčíka, A. Kajlicha, C. Krčmára, E. Pauloviča, F. Pekára, M. Polonského, I. Polonského, M. Šuľanovej ale i neprofesionálnych výtvarníkov z Piešťan (napr. P. Nosálka, Š. Šumichrasta, J. Veselej).

Balneologické múzeum nemá možnosť trvalo prezentovať diela výtvarného umenia a preto tak robí na príležitostných a jubilejných výstavách.

Zverejnené v Zbierky
sobota, 02 august 2014 00:00

Minerálne vody Slovenska

Časť stálej expozície je venovaná minerálnym prameňom na území Slovenska. Ako prírodný liečivý zdroj tvoria podstatnú zložku liečebného procesu v takmer každej kúpeľnej lokalite. Tiež boli obvykle aj podnetom na vznik kúpeľov v tej-ktorej lokalite.

Bohatstvo minerálnych vôd na našom území dokumentuje monumentálna svetelná mapa, ktorá prehľadne rozlišuje jednotlivé druhy liečivých vôd. Návštevník sa oboznámi s rôznymi druhmi minerálnych vôd a stručnou históriou ich využívania na pitné kúry. Plnenie a distribúcia vôd vo fľašiach bola rozšírená už pred 1. svetovou vojnou a po nej tento trend zosilnel a pretrváva v podstate dodnes.

Expozícia prezentuje rôzne druhy fliaš (od kameninových, cez sklenené až po plastové), vinety na označenie konkrétnych vôd z rôznych období a prostredníctvom obrazovej dokumentácie a časti mechanickej plničky aj prostredie plniarní.

Súčasťou tejto časti expozície je aj samostatná vitrína venovaná produktom z piešťanského bahna a termálnej vody, ktoré sa v minulosti dali bežne kúpiť v lekárňach alebo drogériách. Liečebný účinok tak bol umožnený aj tým, ktorí si nemohli dovoliť finančne nákladný pobyt priamo v kúpeľoch.

Zverejnené v Kúpeľná dvorana
sobota, 02 august 2014 00:00

Sakrálne umenie zo zbierok múzea

Ukážka sakrálneho umenia predstavuje samostatnú stálu expozíciu a nachádza sa vo výstavných priestoroch „Vila Liska“.

Približuje sochársku sakrálnu tvorbu 18. a 19. storočia. V prevažnej väčšine ide o plastiky zhotovené z dreva, v menšej miere z kameňa.

Expozícia je koncipovaná nielen na predstavenie dobových prác miestnych rezbárov a kamenosochárov, ale i na poukázanie činnosti múzea v oblasti ochrany umeleckých pamiatok. Vystavené plastiky, z ktorých mnohé sa nachádzali v dezolátnom stave, boli v nedávnej minulosti odborne zreštaurované. Inštalácia plastík je doplnená panelmi s fotografiami a textami, približujúcimi postupy a procesy pri ich reštaurovaní.

Expozíciu sakrálneho umenia dopĺňa pôsobivý obraz z 19. storočia, predstavujúci zmenšenú kópiu známeho obrazu Paola Veroneseho „Svadba v Káne Galilejskej“, ktorý je v zbierkach Louvru a kamenná krstiteľnica s nápisom z roku 1659, pochádzajúca z pôvodného kostola sv. Štefana v Piešťanoch.

Zverejnené v Vila dr. Lisku

Na prízemí jednej z budov Balneologického múzea – vo vile Dr. Lisku, je inštalovaná stála expozícia mapujúca dejiny a vývoj kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. V druhom polroku roku 2012 prešla expozícia čiastočnou reinštaláciou a celkovou úpravou interiérov. Nadobudla tak modernejší vzhľad a zároveň sa pri inštalácii využili aktuálne poznatky zo súčasného stavu výskumu dejín kúpeľníctva na Slovensku. Expozícia je členená na viacero častí a opatrená trojjazyčnými textami a popiskami (v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku).

V úvode je návštevník oboznámený s historickým vývojom kúpeľníctva od najstarších čias s prihliadnutím na špecifický vývoj na našom území. Môže tu nahliadnuť do starých tlačí, zaoberajúcich sa touto tematikou a prezrieť si zachované predmety viažuce sa k už neexistujúcim kúpeľným lokalitám. Prehľad o ich geografickom rozložení získa na osadenej mape s vyznačenými súčasnými a zaniknutými kúpeľmi. V čase najväčšieho rozmachu kúpeľníctva v 2. polovici 19. a začiatku 20. storočia sa kúpeľná liečba poskytovala vo vyše 120 lokalitách.

Ďalšie časti expozície sú venované jednotlivým významným slovenským kúpeľom napr. Trenčianskym Tepliciam, Bojniciam, Turčianskym Tepliciam, Bardejovským Kúpeľom, Sliaču, Piešťanom, Smrdákom, Rajeckým Tepliciam a ďalším. Ich históriu dokumentujú vystavené dobové pohľadnice, kúpeľné poháre, prospekty, rôzne masážne a elektromasážne prístroje, ale aj modely niektorých významných kúpeľných budov. Nemenej zaujímavé sú aj dobové vane, horské slnka z medzivojnového obdobia alebo unikátna sedacia váha používaná v minulosti v piešťanských kúpeľoch. Návštevník tak získa ucelený prehľad o dejinách kúpeľníctva na území Slovenska.

Zverejnené v Vila dr. Lisku

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria