Reštaurovanie zbierok

 

 • Predstavujeme Vám výsledky práce reštaurátorov +

 • Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Sídliště pračlověka ze starší doby kamenné“ +

 • Plastika sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie sochy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Hasičská zástava dobrovoľného hasičského zboru v Piešťanoch z roku 1924, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie zástavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Zdobená hrncovitá nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica - kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Lekárnická nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica – kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Ukladanie Krista do hrobu, neznámy autor, druhá pol. 18. stor., stav pred a po reštaurovaní, Reštaurovanie obrazu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Uniforma M. R. Štefánika ako podplukovníka francúzskej armády +

 • Mamutí kel, lokalita Krakovany-Stráže, 30 000 rokov pred n. l. +

 • Poľovnícka guľovnica vyrobená v Jičíne, prvá pol. 19. stor. +

 • Nádoba v tvare koženej kapsy, Abrahám, mladšia doba kamenná +

 • Nádoby na skladovanie potravín, Kočín, mladšia doba kamenná +

 • Bronzová rímska kanvica, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Sklené rímske fľaše, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Poklad mincí z 15. storočia, Drahovce +

 • Sv. Ján Nepomucký, podmaľba na skle, 19. storočie +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Panna Mária Immaculata, plastika z 18. storočia +

 • Úľ v podobe postavy muža v kroji, 19. storočie, Moravany n/Váhom +

 • Plastika rímskeho vojaka od Božieho hrobu, Šterusy, 18. storočie +

 • Japonský záves z 18. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Rohož z Tahiti z 19. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Plagát vydaný k otvoreniu mohyly na Bradle, r. 1928 +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Portrét neznámej ženy, A. Buzna, olej na plátne +

 • Fotografia členov obecného zastupiteľstva v Piešťanoch, r. 1928 +

 • Plastika (herma) ženy z výzdoby priečelia budovy Kúpeľnej dvorany, r. 1894 +

 • Plagát propagujúci predaj piešťanskej stolovej vody, medzivojnové obdobie +

 • Architektonický model hotela Slovan a jeho okolia, r. 1987 +

 • Lekársky slovník, prvotlač z konca 15. storočia +

 • 1
 • 2

22. marca 2018 o 15.00 hodine

15. marca 2018 o 15.00 hodine

1. marca 2018 o 16.00 hodine

od 15.2.2018 do 8.4.2018

Dvojzväzková publikácia Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch vydaná Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch 2017 a 2012

1. zväzok

Údaje o knihe: 3 farebné obrázky na obálke, 85 čiernobielych fotografií, 15 obrázkov – farebná obrazová príloha, 214 kresieb hrobov, 220 kresieb nálezov, 10 kresieb architekt. článkov, 5 kresieb kamenárskych značiek a 18 kresieb typov klincov, dva plány. Rozsah 244 strán. Cieľom tohto zväzku je prezentovať výsledky archeologického výskumu významnej stredovekej lokality (národnej kultúrnej pamiatky) pozostatkov gotického kostola zo 14. storočia a výskumu prikostolného cintorína, na ktorom sa pochovávalo od 11. do konca 17. storočia. Po príhovore nasledujú kapitoly venované stredovekej histórii Piešťan, problematike Starého kláštora v archívnych dokumentoch a história bádania lokality a napokon obsiahla časť archeologický výskum Starého kláštora v rokoch 1991 – 1994 a 2004, v ktorej je aj podrobný nálezových situácií, jednotlivých hrobov a nálezov, spôsob uloženia zomrelých a orientácia. V závere knihy je to kapitola zaoberajúca sa rozborom nálezov. Nasleduje použitá literatúra a celkový plán výskumu. Autormi archeologicko-historickej časti hodnotiacej výsledky päťročného výskumu lokality - pozostatkov gotického kostola (národná kultúrna pamiatka) a prikostolného cintorína z 11. - 17. storočia sú PhDr. Vladimír Krupa a Marián Klčo.

2. zväzok

Údaje o knihe: 3 farebné obrázky na obálke, 88 čiernobielych fotografií, 42 farebných obrázkov – farebná obrazová príloha, 2 farebné grafy, 2 kresby, 1 plán. Rozsah 120 strán. Druhý zväzok obsahuje dve kapitoly o numizmatických nálezoch z lokality, ktorých autorom je významný slovenský numizmatik Dr. Ján Hunka (kapitoly Prehľad nálezov mincí zo „Starého kláštora“ v Piešťanoch a ich význam pre poznanie histórie tohto miesta a kapitola Numizmatický a historický rozbor mincí). Geologické zhodnotenie použitých stavebných materiálov urobila doc. RNDr. Ľ. Illášová, PhD. V kapitole Litologická a petrografická analýza kameňov zo základov, stavebných článkov a malty Starého kláštora. Architektonickú výzdobu stavby a kamenné architektonické články uložené na rôznych miestach v Piešťanoch ale i v zbierkach maďarských múzeí spracoval významný slovenský pamiatkár Štefan Oriško v kapitole K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch (Inventarizácia kameňosochárskych prvkov). Kostrový materiál z 220 hrobov prikostolného stredovekého cintorína spracovali doc. RNDr. M. Vondráková a RNDr. B. Kolena v kapitole Antropologický rozbor kostrových pozostatkov zo stredovekého cintorína v Piešťanoch, poloha Starý kláštor, Detvianska ulica č. 9, okr. Piešťany.

Publikácia je určená nielen odbornej verejnosti – archeológom, historikom, numizmatikom, archivárom, ale i záujemcom o stredovekú históriu Slovenska ako aj širšej verejnosti.

Cena 20,- €

30. novembra 2017 o 16.30 hodine

Alexander Šindelár, kňaz, farár, narodený 23. 2. 1888 v obci Čeklís (dnešné Bernolákovo) od roku 1913 pôsobil ako farár v Malženiciach. Bol členom správneho výboru Spolku sv. Vojtecha a redaktorom Pútnika svätovojtešského. Od roku 1930 bol farárom v Piešťanoch a od roku 1936 dekan piešťanskej farnosti. V roku 1931 bol zvolený za starostu Piešťan (vo funkcii do roku 1938). V čase hospodárskej krízy sa výrazne zaslúžil o budovanie mnohých významných stavieb (okresný úrad, nová budova ľudovej školy, asfaltovanie ulíc, výstavba vodovodu a kanalizácie v meste, elektrifikácia, vybudovanie nového obecného cintorína a regulácia potoka Dubová), čím sa snažil o zlepšenie postavenia obyvateľov Piešťan. Výrazne sa angažoval hlavne v sociálnej oblasti a v časoch veľkej hospodárskej krízy organizoval dobročinné akcie pre nezamestnaných a chudobných. Zaslúžil sa o založenie reálneho gymnázia v Piešťanoch. Bol politicky činný v HSĽS kde patril k umiernenému krídlu. Od roku 1940 sa prestal politicky angažovať a sústredil sa na pastoračnú činnosť. V roku 1947 – na Dušičky 2. novembra bol zastrelený na svojej fare v Piešťanoch neznámymi páchateľmi a vražda nebola nikdy vyšetrená.

Vydalo Balneologické muzeum Imricha Wintera 2017, formát A5, 2 farebné obrázky na obálke, 34 čiernobielych fotografií.

Rozsah 96 strán. Náklad 500 výtlačkov. Cena 5,- €

od 9.11.2017 do 4.2.2018

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné 1€
 • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria