Reštaurovanie zbierok

 

  • 1
  • 2

Balneologické múzeum Imricha Wintera malo a aj v súčasnosti má veľké priestorové problémy, Nemá vlastnú budovu, je situované v časti budovy Kúpeľnej dvorany (tieto priestory sú už nedostatočné) a v budove tzv. Vily dr. Lisku (je to však len veľký rodinný dom z 30. rokov 20. stor.). Nedostatok priestorov, okrem iných problémov, vyvoláva problém ako adekvátne uložiť nevystavené zbierkové predmety. .

V roku 2016 sa podarilo vybudovať depozitárny priestor na uloženie veľkorozmerných predmetov, kamenných architektonických článkov, artefaktov súvisiacich s dejinami architektúry a i.). Z rozpočtu múzea bol financovaný bezpečnostný systém, ďalšie zabezpečenie a vybavenie depozitárnych priestorov sme realizovali aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

V decembri roku 2017 sa múzeu podarilo získať a adaptovať priestory v objekte – hlavnom sídle múzea na depozitárne priestory. Ako ďalší naliehavý krok nás čakalo vybaviť depozitárne priestory účelovým a účelným mobiliárom prispôsobeným konkrétnym súborom zbierkových predmetov, ktoré v nich mali byť uložené. Vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v roku 2018 sa podarilo úpravu priestorov dokončiť a vybaviť ich špecializovaným mobiliárom na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov – regálmi a policami na uloženie obrazov a plastík z historickej zbierky múzea, kovovými regálmi na uloženie archeologických nálezov zo zbierky histórie, kovovými skriňami na uloženie listín a grafík zo zbierky staršej histórie. Na mieru bola zhotovená skriňová zostava na uloženie odevných súčastí a textílií zbierky staršej histórie a skriňové systémy na uloženie odevov, odevných súčiastok a textílií zo zbierky etnografie. Zakúpili sme kvalitné elektronické vlhkomery a teplomery, ktoré pomáhajú monitorovať vlhkostné a teplotné pomery v depozitároch. Poskytnutý grant nám pomohol riešiť mimoriadne naliehavú situáciu, nakoľko uloženie nevystavených zbierkových predmetov fondov histórie a národopisu už bolo pomerne kritické. Nasledovalo presťahovanie zbierkových predmetov do depozitárnych priestorov, ich ukladanie a kontrola. Budeme pokračovať v dôkladnej kontrole a analyzovaní stavu jednotlivých predmetov a vypracovaní súpisu tých, ktoré sa budú postupne reštaurovať.

Vďaka získaniu grantu z Fondu na podporu umenia v roku 2018 a s podporou zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja, ktorý pomohol projekt dofinancovať sa podarilo projekt úspešne dokončiť. Nové uloženie zbierkových predmetov je veľkým prínosom pre ich ďalšie zachovanie. Mnohé z nich boli zreštaurované a ich nové oveľa vhodnejšie uloženie pomôže zachovať ich v dobrom stave a zabrániť ich zbytočnej degradácii. Je to mimoriadne dôležité najmä pri odevoch a ich súčastiach, pri obrazoch, predmetoch z papiera ale i pri tých ostatných. Ich zachovanie v dobrom stave umožní v prítomnosti i v budúcnosti sprístupňovať ich prostredníctvom prezentačných aktivít širokej verejnosti – laickej i odbornej. Takto sa ich zachovanie dotkne veľmi širokej skupiny ľudí – potenciálnych domácich i zahraničných návštevníkov nášho múzea, detí i školskej mládeže. Vladimír Krupa

Pohľad do upraveného ale nezariadeného priestoru depozitára histórie

Pohľad do menšej miestnosti depozitára historickej zbierky

Pohľad do menšej miestnosti depozitára historickej zbierky po zariadení a s uloženými zbierkovými predmetmi

Pohľad do časti väčšej miestnosti depozitára historickej zbierky po zariadení a v priebehu ukladania zbierok

Pohľad na regál na uloženie veľkorozmerných predmetov umiestnených v škatuliach, väčšia miestnosť depozitára histórie

Montáž veľkej skriňovej zostavy na uloženie odevov etnografickej zbierky

Pohľad do depozitára odevov etnografickej zbierky po zariadení a uložení časti zbierok

Balneologickému múzeu Imricha Wintera sa vďaka získaniu finančného príspevku z Fondu na podporu umenia v roku 2018 podarilo získať hodnotnú kolekciu zbierkových predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea. Je to súbor predmetov z obchodu s výšivkami, ktorý vlastnila ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie pani Mária Slobodová, rod. Zelenayová. Nachádzal sa v Piešťanoch na Erdödyho ulici (dnes ulica Pod Párovcami č. 70). Začiatkom 20. rokov 20. storočia Mária Slobodová, rod. Zelenayová odišla do Kalifornie (USA) a otvorila si obchody so slovenskými výšivkami a krojmi v Los Angeles a San Diegu. Obchod v Piešťanoch prevzala pani Antónia Mišíková, rod. Zelenayová a presunul sa do budovy Kurhotela (neskôr tu bolo sídlo riaditeľstva kúpeľov) na dnešnej Winterovej ulici. Neskôr obchod prevzal od Antónie Mišíkovej jej syn Víťazoslav Mišík. V obchode predávali len výšivky z Piešťan a okolia. Súbor majoliky, ktorý sa nám podarilo kúpiť do zbierok múzea (a je to len časť pôvodne v obchode vystavovanej majoliky) slúžil ako výzdoba obchodu. Ďalšie predmety tiež pochádzajú z vlastníctva pôvodných majiteľov obchodu. Obchod zanikol po zmene režimu vo februári 1948 v dôsledku postupného znárodňovania po nástupe vlády jednej – komunistickej – strany.

Súbor majoliky, ktorý sa podarilo zakúpiť do múzea tvorilo šesť džbánov, štyri misky, sedem tanierov a jedna svätenička. Okrem toho dve zaujímavé kamenné plastiky, tzv. fľaša trpezlivosti a zobrazenie gen. M. R. Štefánika.

Majolikové džbány z konca 19. storočia sú zdobené rastlinným dekorom – motívmi kvetov s pukmi, listami, tulipánmi. Zastúpené sú farby modrá, doplnená žltou na bielom podklade. Objavujú sa aj geometrické ornamenty tvorené mriežkou, horizontálne pásy a vlnovky. Misky v zakúpenom súbore zdobia kvetinové motívy (ruže, lístky, vetvičky s pukmi) v typickej modro-zelenej farebnosti na bielom podklade. Jedna z nich má v strede zeleno-modré srdce s datovaním 1911. Toto datovanie je dôležité pre všetky misky v súbore. Ďalšiu časť kolekcie tvorí sedem kusov majolikových tanierov. Sú zdobené zeleno-modrým dekorom, niekde doplneným žltou farbou na bielom podklade. Výzdobné motívy predstavujú venčeky z kvetov a listov, kvety so stonkou a listami, kvet ruže obklopený menšími kvetmi na okraji taniera. Zaujímavá je svätenička s motívom Troch kráľov, ktorá však nie je ľudovým výrobkom či výrobkom neznámeho keramikára ale jej autorom je akadem. sochár L. Velan. Je datovaná rokom 1946.

Získali sme aj dve kamenné plastiky zhotovené z pieskovca. Jedna z nich je dielom neznámeho kamenného sochára a predstavuje bližšie neurčenú sväticu alebo Pannu Máriu. Druhá – plastika Panny Márie – má ľudový, insitný ale veľmi pôsobivý vzhľad. Obe plastiky majú ruky zopnuté k modlitbe. Posledným artefaktom z tejto kolekcie zaradeným do etnografickej zbierky múzea je tzv. fľaša trpezlivosti – sklená fľaša, vnútri ktorej je vložený drevený kríž s Kristom a z dreva zhotovené nástroje umučenia.

Do historickej zbierky sme zaradili portrét generála M. R. Štefánika (vo francúzskej generálskej uniforme s vyznamenaniami na hrudi). Je vyrytý v kovovej postriebrenej platni, ktorá je zarámovaná v čiernom drevenom zdobenom ráme. Artefakt pochádza z obdobia I. ČSR.

Časť získaného súboru majoliky je trvalo vystavený v interiéri roľníckeho domu v hlavnej expozícii múzea. Akvizíciu súboru zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Vladimír Krupa

Pôvodné – prvé sídlo obchodu s výšivkami v Piešťanoch

Fotografia priečelia obchodu s výšivkami v Los Angeles, 20. roky 20. stor.

Džbány z keramického súboru z interiéru obchodu.

Ľudová kamenná plastika Panny Márie pochádzajúca z vlastníctva majiteľa obchodu V. Mišíka.

Miska s datovaním 1911 v zelenom srdci uprostred rastlinných ornamentov

Výstava potrvá do 31.07.2019

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria